Navigace

Obsah

Bioodpad

 

Společnost Ekodepon, s. r. o., zavádí svoz a využití biologicky rozložitelných odpadů ze zahrad a z domácností občanů. V měsíci květnu byly proto v Kokašicích nově umístěny 2 sběrné nádoby  hnědé barvy o velikosti 1100 l na níže uvedených stanovištích:
 

      1)   na  „parkovišti“ pod rybníkem na dolní návsi (proti č.p.8)

      2)   u rybníka za Vacatou

 

Proč se do systému zapojit?

Biologicky rozložitelný odpad tvoří v současnosti cca 40% komunálního odpadu, lokálně to může být až 60%. Odděleným sběrem bioodpadu umožníme jeho další využití a snížení množství skládkovaného odpadu. Odpadnou Vám každoroční starosti, kam se spadanými jablky, listím a trávou.

Kompostování je levnější než skládkování a není zatíženo rostoucími zákonnými poplatky za uložení odpadu na skládku. Povinnosti třídění bioodpadu přijde s novým zákonem o odpadech v nejbližším období i do ČR. Předchází se zákonnému poplatku za uložení odpadu na skládku.

 

Čeho chceme dosáhnout?

Tříděním bioodpadu snížíme náklady na svoz směsného komunálního odpadu. Tříděním bioodpadu plníme legislativní povinnosti – snížíme množství bioodpadu ukládaného na skládku. Tříděním bioodpadu umožníme jeho využití na výrobu kompostu.

 

Jak třídit?

Bioodpad v domácnosti třiďte hned, jak vznikne a shromažďujte jej odděleně od ostatních odpadů. Důležitá je čistota! Igelitové sáčky a další odpad jsou nežádoucí příměsí a negativně ovlivňují kvalitu kompostu (pokud bude odpad donášen v sáčku či tašce, je nutno obsah vyprázdnit do nádoby bioodpadu a sáček vhodit do separační nádoby na plast).

 

Pro jaký odpad je služba určena?

a)   odpady z domácností

b)   zbytky zeleniny a ovoce, slupky brambor, mrkve, ohryzky jablek apod.

c)   čajové sáčky, kávové sedliny včetně filtrů a ubrousků

d)   skořápky z vajec, ořechů

e)   dřevěné piliny, hobliny apod…

 

Jaký odpad do nádoby nepatří?

            a)   „gastroodpad“ – jedlé oleje, kosti, maso, potraviny, zbytky jídel, pečivo

            b)   uhynulá zvířata

            c)   papír, lepenka, velkoobjemový odpad z přírodních materiálů

            d)   obaly, směsný komunální odpad

            e)   kamení, suť či jiné nerozložitelné odpady, sklo

 

 Kdy budou sběrné nádoby vyváženy?

Každý lichý týden ve středu:

4. 6., 18. 6., 2. 7., 16. 7., 30. 7., 13. 8., 27. 8., 10. 9., 24. 9.

 

Kontakty:

Obecní úřad Kokašice, Kokašice 48, 349 52 Konstantinovy Lázně:

tel.: 374 625 570, e-mail: ou.kokasice@tiscali.cz