Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Obec Kokašice
obecKokašice

Odpady

Důležité změny - dopis občanům

Vážení spoluobčané,

dnem 1.1.2022 a 1.1.2023 nabývají účinnosti nové obecně závazné vyhlášky obce Kokašice o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství

 

 1. Obecně závazná vyhláška obce Kokašice č. 2/2021,  o stanovení obecního systému odpadového hospodářství na území obce Kokašice  - stanoví jak se odpad  třídí a kam se ukládá
 2. Obecně závazná vyhláška obce Kokašice o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství - stanoví poplatkovou povinnost fyzickým osobám přihlášeným v obci (osoba s trvalým pobytem, cizinec s povolením k pobytu)  nebo vlastníkům nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci, ve které není přihlášena žádná fyzická osoba a která je umístěna na území obce.

 

Oproti předchozím rokům dochází k těmto důležitým změnám:

První důležitou změnou

 1. Oproti dřívějšímu systému je to, že Systém odpadového hospodářství obce je od 1.1.2022 stanoven jen pro nepodnikající fyzické osoby
 1. Fyzické podnikající OSVČ a právnické osoby již nebudou od 1.1.2022 do obecního systému začleněny, tzn. že nebudou obecní systém odpadového hospodářství využívat   

Druhou důležitou změnou

je způsob úhrady za využívání obecního systému

 1. Dříve se prováděla úhrada za službu vývozu popelnic (zakoupením známky na vývoz), o objemu 110 – 120 l se zbytkovým  komunálním odpadem, zajištěnou obcí Kokašice prostřednictvím firmy EKODEPON s.r.o..
 1. Nově od 1.1.2022 úhrada poplatku za využívání  systému odpadového hospodářství obce, kdy poplatníci, jako původci odpadu, po vytřídění svého odpadu využijí:
 • ukládání vytříděného komunálního odpadu (papír, sklo, plasty včetně PET lahví, nápojové kartony, plechovky od nápojů, jedlé oleje a tuky,  textil k dalšímu využití a biologický odpad) do příslušných nádob umístěných v obci (barevně označené kontejnery, dle druhu odpadu)
 • uložení  ostatního vytříděného odpadu (velkoobjemový komunální odpad – nábytek, matrace a koberce, kovy, pneumatiky, elektrické zařízení z domácností, sanitární keramika  a další odpady, včetně nebezpečného odpadu) do sběrného dvora v Konstantinových Lázních
 • vývoz zbytkového komunálního odpadu po vytřídění ( klasická popelnice o objemu 110 – 120 l).  Vývoz bude prováděn  v Kokašicích  1x za 7 dní  či 1 x za 14 dní  dle výběru poplatníka.

V obci Čeliva Lomy bude vývoz 1x za 14 dní.

       Odpad  se po uložení do nádob a míst k tomu určených, stává odpadem obce, kdy obec  zajišťuje na základě smlouvy,  jeho odvoz a uložení na skládku, nebo jeho likvidaci ve spalovně prostřednictvím oprávněné osoby, kterou je firma  EKODEPON s.r.o. , Lažany – Černošín a to  z rozpočtu obce.

Poplatek ve výši 900 Kč  je splatný buď jednorázově, a to nejpozději do 31. 3. příslušného kalendářního roku nebo pololetně ve dvou stejných splátkách, vždy nejpozději do 31. 3. a do 31. 7. příslušného kalendářního roku.

Poplatek je možno zaplatit:


Osobně na pokladně Obecního úřadu Kokašice, Kokašice 48, 349 52 Konstantinovy Lázně
nebo
Platebním příkazem na účet Obce Kokašice č. účtu 112351403/0300, evidovaného u ČSOB
Poštovní spořitelny. U platby uveďte  VS 1345 a do poznámky pro příjemce: č.p. nebo č.e. , obec a
jméno a příjmení majitele nemovitosti či poplatníka přihlášeného v obci
.

Správcem poplatku je Obecní úřad Kokašice - zde si  poplatníci vyzvednou celoroční známku na vývoz popelnice a tuto vylepí na svou nádobu, aby svozová firma věděla které nádoby má vyvážet 1x týdně a které 1x14 dní. 


Nyní Vám chci sdělit pár čísel:

Občané obce Kokašice, Lomy a  Čeliv vyprodukují ročně 120 tun komunálního odpadu, a to:

50 t vytříděného odpadu (8 t papíru, 7 t skla, 1 t textilu, 10 t plastů, 21 t biologického odpadu, 0,05 t jedlého oleje, 1 t nebezpečných odpadů, 1 t kovů), což je 41%

70 t zbytkového odpadu (50 t zbytkového odpadu po vytřídění - vývoz popelnic a 20 t objemného  odpadu - sběrný dvůr), což je celkem 59%

Jelikož současný zbytkový odpad  obsahuje stále velké množství vytřiditelných složek, stanovuje zákon zvýšit tříděním množství  vytříděných odpadů do r. 2035 z našich 41% na 65% a zároveň do roku 2035 snížit množství zbytkového odpadu z našich 59% na 35%. Poplatek za uložení zbytkového odpadu se bude z nynějších 900 Kč zvyšovat do r. 2030 na 1850 Kč.   

Nový zákon o odpadech je postaven  na tom, kolik  odpadu občané  dokáží vytřídit k dalšímu využití ( plasty, papír, bioodpad, kov, textil, použité kuchyňské oleje atd..) a jaké vznikne  množství zbytkového komunálního odpadu, který se ukládá na skládku a hlavně, kolik za to obec a její občané zaplatí.

O tom, jak bude výrazné postupné navýšení, si budeme rozhodovat sami tím, jak budeme k odpadům přistupovat. Čím méně budeme třídit, tím více budeme platit.

Tabulka nákladů obce Kokašice na odpadové hospodářství

Rok 2018

Náklady na odpady celkem v Kč: 449 939
Příjmy od občanů v Kč: 138 095
Odměna za třídění - EKO KOM v Kč: 77 137
Dotováno z rozpočtu obce v Kč: 234 707


Rok 2019

Náklady na odpady celkem v Kč: 445 112
Příjmy od občanů v Kč: 159 945
Odměna za třídění - EKO KOM v Kč: 78 266
Dotováno z rozpočtu obce v Kč: 206 901


Rok 2020

Náklady na odpady celkem v Kč: 456 759
Příjmy od občanů v Kč: 181 460
Odměna za třídění - EKO KOM v Kč: 75 360
Dotováno z rozpočtu obce v Kč: 197 444


Rok 2021

Náklady na odpady celkem v Kč: 553 202
Příjmy od občanů  v Kč: 202 750
Odměna za třídění - EKO KOM v Kč: 100 741
Dotováno z rozpočtu obce v Kč: 249 711

Rok 2022

Náklady na odpady celkem v Kč: 642 349,44
Příjmy od občanů  v Kč: 255 550
Odměna za třídění - EKO KOM v Kč: 104 292,6
Dotováno z rozpočtu obce v Kč: 282 506, 84Produkce odpadů od občanů v tunách za jednotlivé roky

Rok 2018

papír a lepenka: 7,37 t.
sklo bílé a sklo barevné: 5,48 t.
oděvy - textil: 2,07 t.
plasty včetně PET lahví: 10,85 t.
jedlý olej a tuky: 0,00 t.
kovy: 0,30 t.
bilologicky rozložitelný odpad - občané: 20,14 t.
směsný komunální odpad - popelnice: 52,39 t.
objemný odpad: 16,18 t.
nebezpečný odpad: 3,73 t.
ODPADY CELKEM: 118,51 t.


Rok 2019

papír a lepenka: 7,64 t.
sklo bílé a sklo barevné: 5,66 t.
oděvy - textil: 1,87 t.
plasty včetně PET lahví: 8,19 t.
jedlý olej a tuky: 0,14 t.
kovy: 0,26 t.
bilologicky rozložitelný odpad - občané: 17,76 t.
směsný komunální odpad - popelnice: 55,49 t
objemný odpad: 9,98 t.
nebezpečný odpad: 2,32 t.
ODPADY CELKEM: 109,31 t.


Rok 2020

papír a lepenka: 8,12 t.
sklo bílé a sklo barevné: 6,83 t.
oděvy - textil: 0,97 t.
plasty včetně PET lahví: 9,85 t.
jedlý olej a tuky: 0,04 t.
kovy: 0,87 t.
bilologicky rozložitelný odpad - občané: 21,29 t.
směsný komunální odpad - popelnice: 48,94 t.
objemný odpad: 19,74 t.
nebezpečný odpad: 0,91 t.
ODPADY CELKEM: 117,56


Rok 2021

papír a lepenka: 8,49 t.
sklo bílé a sklo barevné: 6,80 t.
oděvy - textil: 0,38 t.
plasty včetně PET lahví: 11,39 t.
jedlý olej a tuky: 0.22 t.
kovy: 0,00 t.
bilologicky rozložitelný odpad - občané: 25,52 t.
směsný komunální odpad - popelnice: 58,74 t.
objemný odpad: 18,00 t.
nebezpečný odpad: 0,42 t.
ODPADY CELKEM: 129,96 t.

Rok 2022

papír a lepenka: 8,112 t.
sklo bílé a sklo barevné: 6,195 t.
oděvy - textil: 0,615 t.
plasty včetně PET lahví: 10,991 t.
jedlý olej a tuky: 0,29 t.
kovy: 0,65 t.
bilologicky rozložitelný odpad - občané: 23,5043 t.
směsný komunální odpad - popelnice: 66,6912 t.
objemný odpad: 12,34 t.
nebezpečný odpad: 5,32 t.
ODPADY CELKEM: 134,71 t.K zamyšlení je, jak dosáhnout úspory celkového systému odpadového hospodářství ?

 • Třídit poctivě co lze vytřídit a do popelnice k vývozu na skládku dávat opravdu už jen to co zůstane po vytřídění
 • Ušetřit peníze za  vývoz vytříděného papíru a plastů

Tím, že nerozložíte papírové krabice a dáte je do kontejneru tak jak jsou, nesešlápnete PET lahve, kartóny a plechovky od nápojů a další plastové obaly, zaplní se tyto kontejnery z  části vzduchem

a jsou vyvezeny nevyužité, za což zbytečně platíme. Níže uvádím, kolik kg je vyvezeno za jeden výsyp u papíru a plastů.

Za jeden rok je svezeno:

Vytříděný odpad/Váha celkem /Počet výsypů za rok/ Váha v kg na jeden výsyp

Papír / 8.677 kg / 208 / 41,71 kg

Plasty včetně nápoj. obalů / 11.543 kg / 441 / 26,00 kg

 

Na závěr děkuji všem co poctivě třídí a apeluji  zejména na rodiny s dětmi „NAUČTE SVÉ DĚTI TŘÍDIT“,  máte šanci již teď ovlivnit jejich životní prostředí v budoucnosti.

 

Krátce o třídění

 www.jaktridit.cz

Společnost EKO‑KOM se zabývá provozem systému třídění a využití odpadu. 

Základní informace pro správné třídění odpadu

Žlutý kontejner na plasty

ANO
Do kontejnerů na plasty patří fólie, sáčky, plastové tašky, sešlápnuté PET láhve, obaly od pracích, čistících a kosmetických přípravků, kelímky od jogurtů, mléčných výrobků, balící fólie od spotřebního zboží, obaly od CD disků a další výrobky z plastů.Pěnový polystyren sem vhazujeme v menších kusech.

 

NE
Naopak sem nepatří mastné obaly se zbytky potravin nebo čistících přípravků, obaly od žíravin, barev a jiných nebezpečných látek, podlahové krytiny či novodurové trubky

Modrý kontejner na papír

ANO
Hodit sem můžeme například časopisy, noviny, sešity, krabice, papírové obaly , cokoliv z lepenky, nebo knihy. Obálky s fóliovými okýnky sem můžete také vhazovat, zpracovatelé si s tím umí poradit. Bublinkové obálky vhazujeme pouze bez plastového vnitřku! Nevadí ani papír s kancelářskými sponkami. Ty se během zpracování samy oddělí.

NE
Do modrého kontejneru nepatří uhlový, mastný, promáčený nebo jakkoliv znečištěný papír. Tyto materiály nelze už nadále recyklovat. Pozor, použité dětské pleny opravdu nepatří do kontejneru na papír, ale do popelnice

Zelený a bílý kontejner na sklo

ANO
Do zeleného kontejneru můžeme vhazovat jakékoliv sklo, například lahve od vína, alkoholických i nealkoholických nápojů, sklenice od kečupů, marmelád či zavařenin. Patří sem také tabulové sklo z oken a ze dveří. Vytříděné sklo není nutné rozbíjet, bude se dále třídit!Pokud jsou vedle sebe zelený a bílý kontejner, vhazujeme do bílého čiré sklo a do zeleného sklo barevné.

NE
Do těchto nádob nepatří keramika a porcelán. Nepatří sem ani autosklo, zrcadla nebo třeba drátované sklo, zlacená a pokovovaná skla.  Vratné zálohované sklo patří zpět do obchodu.

Kontejner označený oranžovou nálepkou na nápojový karton

ANO
Kontejner na nápojové kartony nemusí být nutně celý oranžový, důležité je opět označení sbírané komodity oranžovou nálepkou na kontejneru. Pokud najdete oranžovou nálepku pak sem patří krabice od džusů, vína, mléka a mléčných výrobků, které je potřeba před vhozením do kontejneru řádně sešlápnout.

NE
Nepatří sem „měkké” sáčky, například od kávy a různých potravin v prášku. Neodhazujte sem ani nápojové kartony silně znečištěné zbytky potravin.

Kontejner označený šedou nálepkou na kovy

Třídění kovových odpadů

ANO
Do kontejnerů na kovy patří drobnější kovový odpad, který lze skrz otvor bez problémů prostrčit – typicky plechovky od nápojů a konzerv, kovové tuby, alobal, kovové zátky, víčka, krabičky, hřebíky, šroubky, kancelářské sponky a další drobné kovové odpady.
Na sběrné dvory lze kromě těchto menších odpadů odvážet i další kovové odpady – trubky, roury, plechy, hrnce, vany, kola a další objemnější předměty. Samostatnou kapitolou jsou kovové elektrospotřebiče, které lze na sběrných dvorech odkládat pouze kompletní.

NE
Do kontejnerů určených pro sběr kovů na ulici nepatří plechovky od barev, tlakové nádobky se zbytky nebezpečných látek, ani domácí spotřebiče a jiná vysloužilá zařízení složená z více materiálů. Tyto druhy odpadů se třídí na sběrných dvorech samostatně. Nepatří do nich ani těžké nebo toxické kovy, jakou jsou olovo či rtuť. Samostatnou kapitolu pak tvoří autovraky, které převezmou a doklad o ekologické likvidaci vystaví na vrakovištích.

Separovaný odpad

Místa pro ukládání separovaného odpadu:

Kokašice

 • horní náves - 2x papír - 2x plasty včetně PET lahví - 1x sklo bílé - 1x jedlé oleje a tuky - 1x textilní materiály
 • rybník u Vacaty - 1x papír - 2x plasty včetně PET lahví - 1x sklo bílé
 • u bytovek - 1x papír - 2x plasty včetně PET lahví - 1x sklo bílé
 • západní část dvojdomky - 1x papír - 1x plasty včetně PET lahví - 1x sklo bílé

Kokašice - nádraží

 • 1x papír - 1x plasty včetně PET lahví - 1x sklo barevné

Čeliv - náves

 • 1x papír - 1x plasty včetně PET lahví - 1x sklo bílé

Lomy - horní náves

 • 1x papír - 2x plasty včetně PET lahví - 1x sklo barevné - 1x Jedlé tuky a oleje


Kontejner na textilní materiály

V parku na horní návsi v Kokašicích,  vedle kontejnerů na separovaný odpad, je umístěn kontejner na oděvy a obuv. Sem mouhou občané odkládat  již nepotřebné oděvy a obuv, které musí být čisté, vyprané a nesmí být roztrhané. Oděvy i obuv budou dále použity pro charitativní účely.

Sběrný dvůr 

Občané, zaevidovaní k poplatku za obecní systém odpadového hospodářství obce Kokašice,si mohou na obecním úřadě vyzvednout jednorázovou průkazku k bezplatnému uložení  objemného odpadu do sběrného dvora v Konstantinových Lázních. 

Sběrný dvůr Konstantinovy Lázně je umístěn v jižní části obce v těsné blízkosti čistírny odpadních vod (směr Břetislav).

Co lze uložit do sběrného dvora?

 Co lze uložit do sběrného dvora

Bioodpad

Společnost Ekodepon, s. r. o., zajišťuje od 1.1.2020 celoroční  svoz a využití biologicky rozložitelných odpadů ze zahrad a z domácností občanů. 

Nádoby na bioodpad hnědé barvy o velikosti 1100 l jsou umístěny na níže uvedených stanovištích:

 • Kokašice - západní část za dvojdomky směr Krasíkov: 1 ks
 • Kokašice - u horních rybníků za Vacatou: 2 ks
 • Lomy - horní náves: 1 ks
 • Lomy - spodní náves: 1 ks 

Proč třídit biologicky rozložitelný odpad ?

Biologicky rozložitelný odpad tvoří v současnosti cca 40% komunálního odpadu, lokálně to může být až 60%. Odděleným sběrem bioodpadu umožníme jeho další využití a snížení množství skládkovaného odpadu. Odpadnou Vám každoroční starosti, kam se spadanými jablky, listím a trávou.

Čeho chceme dosáhnout?

Tříděním bioodpadu snížíme množství  směsného komunálního odpadu, jež se ukládá na skládku. Tříděním bioodpadu plníme legislativní povinnosti – snížíme množství bioodpadu ukládaného na skládku. Tříděním bioodpadu umožníme jeho využití na výrobu kompostu.

Jak třídit?

Bioodpad v domácnosti třiďte hned, jak vznikne a shromažďujte jej odděleně od ostatních odpadů. Důležitá je čistota! Igelitové sáčky a další odpad jsou nežádoucí příměsí a negativně ovlivňují kvalitu kompostu (pokud bude odpad donášen v sáčku či tašce, je nutno obsah vyprázdnit do nádoby bioodpadu a sáček vhodit do separační nádoby na plast).

Pro jaký odpad je služba určena?

a) odpady z domácností

b) zbytky zeleniny a ovoce, slupky brambor, mrkve, ohryzky jablek apod.

c) čajové sáčky, kávové sedliny včetně filtrů a ubrousků

d) skořápky z vajec, ořechů

e) dřevěné piliny, hobliny apod…

Jaký odpad do nádoby nepatří?

a) „gastroodpad“ – jedlé oleje, kosti, maso, potraviny, zbytky jídel, pečivo

b) uhynulá zvířata

c) papír, lepenka, velkoobjemový odpad z přírodních materiálů

d) obaly, směsný komunální odpad

e) kamení, suť či jiné nerozložitelné odpady, sklo

Kdy budou sběrné nádoby vyváženy?

Vývoz bude zajištěn celoročně.           

Komunální odpad - směsný komunální odpad

Likvidaci komunálního odpadu z Vašich popelnic zajišťuje společnost:

EKODEPON s.r.o.

Lažany 36, Černošín, 349 01 Stříbro

Telefon: 374616991-8, fax: 374616999 
E-mail: ekodepon@ekodepon.cz
IČ: 49790927
DIČ: CZ49790927
www.ekodepon.cz  


Svozový den směsného komunálního odpadu 

   - každou středu  1 x týdně   - Obec kokašice

   - každou  lichou středu   1 x 14 dní - Obec Kokašice a místní části Lomy a Čeliv

zbytkový odpad

zbytkový odpad
 

Kontakty:

Obecní úřad Kokašice, Kokašice 48, 349 52 Konstantinovy Lázně:

tel.: 374 625 570, e-mail: obec(zavináč)kokasice.cz

Pro více informací

Interaktivní mapa

Mapa

Fotogalerie

Náhodná fotogalerie

Bývalá škola v Lomech, nyní Spolek Lomy 39 - soukromé zařízení

Odstávky elektřiny

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Mohlo by Vás zajímat